fbpx

Instituut Sensy

Deze website is eigendom van Instituut Sensy

Contactgegevens:
Instituut Sensy
Sint-Godelievestraat 8
8020 Oostkamp/Moerbrugge (België)
+32 (0)485 47 94 31
info@instituutsensy.be

Algemeen
Welkom op de website van Instituut Sensy. De hierna vermelde voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op uw bezoek van deze website en/of het gebruik van de verstrekte informatie op deze site. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Instituut Sensy of rechthoudende derden.

Behoudens de in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden vermenigvuldigd, gedownload of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Instituut Sensy levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Instituut Sensy de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Instituut Sensy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Instituut Sensy geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Instituut Sensy is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die door derden op haar website zou worden geplaatst. Het is de bezoeker die aansprakelijk is voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hij stelt op basis van de informatie op deze website.

De bezoeker van deze website zal Instituut Sensy, alsmede haar werknemers, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten en erelonen van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van uw gebruik van de website, uw inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.

(Hyper)Links
Instituut Sensy kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Instituut Sensy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien u een hyperlink met onze site wilt creëren dient u hiertoe voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Vragen
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar info@instituutsensy.be
Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:
Instituut Sensy
Sint-Godelievestraat 8
8020 Oostkamp (Moerbrugge)